JURBARKO R. ŠIMKAIČIŲ JONO ŽEMAIČIO PAGRINDINĖ MOKYKLA

 

Sveiki atvykę į Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos svetainę

Titulinis

Mokyklos istorija

Mokyklos dokumentai

Ugdymas

Mokiniai

Personalas

Mokyklos skyriai

PIT

Naudingos nuorodos

Kontaktai

 

 

http://plunksna.visiems.lt

 

 

PROFESINIO INFORMAVIMO TAŠKAS (PIT)

 

Nuo 2012 m. rugsėjo 1 dienos skyrelis "PIT" ir kita  mokyklos informacija talpinama naujoje mokyklos svetainėje www.simkaiciu.jurbarkas.lm.lt

 

 

Renginiai ir išvykos

 

pit@simkaiciu.jurbarkas.lm.lt - specialus el. paštas PIT'ui. Laukiame laiškų!

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2003 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr.ISAK-1635/A1-180 patvirtinta  „Profesinio orientavimo strategija“ ir 2004 m. kovo 23 d. įsakymu Nr.ISAK-415/A1-71 patvirtintu Profesinio orientavimo strategijos įgyvendinimo planu“ (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. ISAK-2540/A1-321 redakcija), Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos kabinete veikia profesinio informavimo taškas (PIT).

 Profesinio informavimo taškas -  turi įrengtus laisvos prieigos prie interneto taškus, priėjimą prie šalies švietimo ir darbo rinkos duomenų bazių. Profesinio informavimo taškas teikia profesinio informavimo paslaugas mokiniams ir jų tėvams, pedagogams, kurie nori pasirinkti ar keisti profesiją, kelti kvalifikaciją, tobulinti profesines žinias, tapti atsakingais už savo karjerą.

Profesinis informavimas - veikla, apimanti žinių apie švietimo sistemą (priėmimo taisykle ir mokymosi sąlygas, studijų ir mokymo programas, jų turinį, trukmę, formas ir kt.), specialybių ir profesijų turinį, ypatumus ir reikalavimus, kvalifikacijas, kvalifikacijos įgijimo, tobulinimo ir persikvalifikavimo galimybes ir tvarką, darbo rinką (profesijų pasaulį, darbo jėgos paklausą ir pasiūlą bei kt.) ir profesinės karjeros galimybės teikimą.

Profesinio orientavimo sistema - sudedamoji mokymosi visą gyvenimą politikos dalis. Siekiant užtikrinti profesinio informavimo paslaugų teikėjų aprūpinimą teisinga ir patikima informacija apie mokymosi šalies ir užsienio aukštosiose mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose galimybes ir sąlygas bei padėtį darbo rinkoje, Lietuvoje šiuo metu kuriama profesinio informavimo, konsultavimo ir orientavimo informacinė sistema AIKOS, veikianti interneto technologijų pagrindu  ir kurią lygiais pagrindais tvarko Švietimo ir mokslo bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, bendradarbiaudamos su kitomis ministerijomis ir statistikos departamentu.

 

Profesinio informavimo taško (PIT) paskirtis – padėti mokiniams apsispręsti, ką jie norėtų veikti baigę mokyklą, kokia profesija jiems būtų tinkamiausia, kaip ją įgyti ir gauti norimą darbą.

 

Tikslai:

 

1. Diegti ir plėtoti karjeros ugdymo sistemą mokykloje.

2. Teikti profesinio konsultavimo paslaugas mokiniams, mokytojams, mokinių tėvams.

3. Bendradarbiauti su išoriniais partneriais: švietimo įstaigomis, Jurbarko darbo birža ir kt.

4. Parengti metodines priemones ir rekomendacijas.

 

Uždaviniai:

 

1. Profesinio informavimo sąlygų užtikrinimas PIT lankytojams (darbo vieta, kompiuterinė įranga, internetinis ryšys, IT sauga).

2. Supažindinimas su AIKOS sistema.

3. Informacijos apie profesijas kaupimas.

4. Profesinio informavimo ir konsultavimo seminarų bei paskaitų organizavimas.

5.Bendradarbiavimo ryšių plėtotė su Jurbarko rajono švietimo įstaigomis, kitais PIT -ais, Jurbarko darbo birža ir kt.

6. Pagalbos teikimas PIT lankytojams, ieškant informacijos apie norimą profesiją, nustatant gebėjimus bei polinkius testų pagalba.

 

Apsilankęs PIT, mokinys gali:

 

1. Rasti informaciją apie atskiras profesijas, mokymosi įstaigas, profesijų paklausą, stojimo sąlygas ir pan.

2. Sužinoti apie naudingus informacijos šaltinius internete, išmokti jais naudotis.

3. Atlikti psichologinius testus, kurie padės geriau įvertinti savo polinkius, gebėjimus, asmenines savybes ir tinkamumą vienai ar kitai profesijai.

 

Profesijos patarėjos:

 

Nijolė Jurkšaitienė - pavaduotoja ugdymui;

Loreta Kavaliauskienė – soc. pedagogė;

Virginija Krikščionaitienė – psichologė;

Loreta Milerienė – bibliotekininkė.

 

Už mokyklos PIT-ą atsakinga bibliotekininkė Loreta Milerienė.

 

 

Susitarus iš anksto su PIT patarėjomis, galimos individualios konsultacijos.

 

PIT-e lankosi ir mokiniai,

ir tėvai

            

                                                      

 

Naujienos

Skelbimai

Veikla

Renginiai

Mokyklos laikraštis

Muziejus

Parama

Parsisiųsti

 

Kartais užsukit ir čia

 

 

 

 

 

 

 

Jurbarko r. Šimkaičių Jono Žemaičio pagrindinė mokykla Kodas 190919189 tel./faksas (8 447) 41422
Liepų g. 7, Šimkaičių mstl., Šimkaičių sen., LT- 74337Jurbarko rajonas a.s. LT 3394010044300050032 El. paštas: mokykla@simkaiciu.jurbarkas.lm.lt

 

Atnaujinta 2012-08-27

Svetainės administratorius Vaidas Lazdauskas